Urbanističko-prostorna studija platoa Srđ

Urbanističko- prostornu studiju platoa Srđ, koju imate prilike vidjeti na našim stranicama, izradili su stručnjaci, kako bi se javnost mogla što detaljnije upoznati s projektom izgradnje i prenamjene platoa Srđ u turističko-rekreativni centar, namijenjen građanima grada Dubrovnika i turistima koji posjećuju grad Dubrovnik i njegovu okolicu.

Iako je projekt još u razvoju, želja nam je predstaviti ga u njegovoj cijelosti, kako bismo na transparentan način ostvarili dijalog sa svim zainteresiranim javnostima te dobili konstruktivne kritike i eventualne sugestije vezane uz ovaj projekt.

Od svog početka ova je studija osmišljena na način kako bi predstavljala minimalan zahvat u okoliš jer nam je želja osigurati sklad prirode i građevina te obilje zelenila i otvorenog prostora  kao i brojne javne sadržaje u korist građana grada Dubrovnika, ali i sve većeg broja turista.

Osim što će ovaj projekt nuditi razne turističke sadržaje, osigurava građanima grada Dubrovnika trenutno deficitarne sadržaje koje grad Dubrovnik nije u stanju ponuditi. Tu se prvenstveno misli na sportske sadržaje, kojih grad Dubrovnik nema dovoljno u svojoj ponudi da bi zadovoljio potrebe svih građana.

Želja nam je potaknuti sve zainteresirane za ovaj projekt na razmišljanje i sudjelovanje u procesu njegove realizacije, kako bismo zajedničkim idejama i naporima došli do idealnog rješenja za budućnost grada Dubrovnika i njegove okolice.

Urbanističko-prostorna studija platoa Srđ analizira cjelokupnu prostornu organizaciju platoa, predlaže i analizira oblike izgradnje, pruža uvid u javne sadržaje koji će se nuditi posjetiteljima te analizira infrastrukturu koja je važna za održivost ovog projekta.

Aktiviranje platoa Srđ značajna je intervencija za dugoročni prostorni razvoj grada Dubrovnika, zbog površine, veličine i pozicije zahvata u odnosu na sam grad. U ovoj studiji analizirana su četiri različita scenarija mogućeg korištenja platoa, obilježja vidljivosti platoa sa šireg i užeg gradskog područja, istraživan je utjecaj vidljivosti na poziciju zona moguće izgradnje, predloženo je određivanje granice vidljivosti i utvrđivanje zona osjetljive vidljivosti, analizirani su prostorni odnosi funkcionalnih cjelina planiranih na platou, predložena je shema linearnog parka s programom javnih sadržaja i afirmirana mogućnost uspostave novog prostornog atraktora – dubrovačkoga zelenog prstena.

Ova studija pruža i uvid u prostorni razmještaj golf-polja, kao i prostornog razmještaja izgradnje u golfu te mogućnosti uspostave sustava grupiranja građevina u ambijentalne prostorne cjeline. Isto tako, provedena je cjelokupna analiza postojećih fortifikacijskih građevina na platou Srđ te je utvrđena njihova zaštitna zona.

Urbanističko-prostornu studiju možete pogledati u digitalnom obliku.